Umowa użytkownika

Terminy i definicje

Elektroniczny zasób informacji / strona internetowa (dalej - Strona) - zestaw narzędzi programowych i kodów programowych umieszczonych w Internecie pod adresem e-mail http://am-builder.com.

Administracja Strony (dalej - Administracja) - właściciel strony http://am-builder.com, zapewniający funkcjonowanie Strony i dostęp do niego.

Użytkownik - osoba fizyczna, która przystąpiła do niniejszej Umowy użytkownika i uzyskała dostęp do zasobów informacyjnych i usług Strony.

Informacje - wszelkie informacje tekstowe, graficzne, dźwiękowe, programowe i techniczne oraz pliki zamieszczone na Stronie.

Postanowienia ogólne

Niniejsza Umowa użytkownika (zwana dalej - Umową) reguluje stosunki między Administracją a Użytkownikiem dotyczące korzystania z Strony.

Stronami (dalej - Strony) niniejszej Umowy są Administracja i Użytkownik.

Niniejsza Umowa jest umową przystąpienia i ofertą publiczną. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Administrację akceptacji (akceptacji przez Użytkownika) warunków oferty. Przyjęcie oferty jest dokonywane przez Użytkownika wykonującego jakiekolwiek czynności na Stronie (pobieranie stron Strony, zapoznawanie się z informacjami Strony, zakładanie konta na Stronie, umieszczanie jakichkolwiek informacji na Stronie itp.).

Prawa i obowiązki Stron

Korzystając Strony, w tym poprzez przeglądanie stron i zamieszczanie Informacji na Stronie, Użytkownik:

·      Potwierdza, że zapoznał się i zgadza się z niniejszą Umową, co oznacza przystąpienie Użytkownika do niniejszej Umowy i bezwarunkową akceptację przez Użytkownika wszystkich warunków Umowy.

·      Zobowiązuje się do korzystania Strony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami i przepisami prawa.

·      Zobowiązuje się do podania pełnych, dokładnych i wiarygodnych informacji podczas przeprowadzania procedury identyfikacji zgodnie z formularzem rejestracyjnym Strony.

·      Zobowiązuje się bez zgody Administracji nie wykorzystywać Strony lub Informacji zamieszczonych na Stronie w celu zwrócenia uwagi innych Użytkowników na towary, prace lub usługi produkowane, sprzedawane, wykonywane lub dostarczane przez Użytkownika lub inne osoby.

·      Zobowiązuje się do niewykorzystywania Strony w celu: zamieszczania wiadomości lub innych materiałów zawierających informacje, których rozpowszechnianie jest zabronione przez prawo, naruszenia praw własności intelektualnej, znieważania, oszczerstwa, umniejszania honoru, godności, reputacji biznesowej osób fizycznych i organizacji, zamieszczania materiałów pornograficznych, sprzedaży lub informowanie o środkach odurzających lub psychotropowych, nawoływanie do nienawiści etnicznej i rasowej, umieszczanie wezwań do zmiany obecnej władzy w sposób niekonstytucyjny, umieszczanie informacji o produkcji materiałów wybuchowych, organizowaniu aktów terrorystycznych, sposobach popełnienia samobójstwa, ujawnianie danych osobowych osób trzecich bez ich zgoda, tajemnice państwowe i handlowe, zamieszczania informacji o osobach niepełnoletnich bez zgody ich opiekunów lub rodziców, a także umieszczania jakichkolwiek informacji mogących komuś zaszkodzić.

·      Zamieszczając informacje na Stronie zobowiązuje się do samodzielnego reprezentowania i ochrony swoich interesów powstałych w związku z umieszczeniem tych informacji w relacjach z osobami trzecimi.

·      Zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu podważenie bezpieczeństwa sieci lub zakłócenie działania Strony, oprogramowania i sprzętu Administracji.

Przedruk, reprodukcja w dowolnej formie, dystrybucja, w tym w tłumaczeniu, wszelkich materiałów na Stronie jest możliwa z zachowaniem zasad cytowania, a podczas umieszczania ich na innych zasobach w Internecie wymagana jest pisemna zgoda Administracji lub aktywny link do Strony.

Strony zgadzają się, że Informacje umieszczone przez administrację na Stronie są referencyjne, dostarczane bez gwarancji kompletności lub terminowości oraz bez innych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji i zobowiązań ze strony Administracji, w tym w przypadku nieautentyczności (niewłaściwego rodzaju) takich informacji lub niewłaściwego wykorzystania takich informacji. Wszystkie ceny, obliczenia, zalecenia, opisy prac i/lub usług, terminy i inne dane zamieszczone na Stronie podlegają weryfikacji pod kątem zgodności z normami obowiązującymi w kraju użytkowania. Materiały i narzędzia wymienione na Stronie muszą być używane zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. Odpowiedzialność za niewłaściwe użycie materiałów i/lub narzędzi ponosi wyłącznie Użytkownik.

Za reklamy zamieszczane na Stronie odpowiada tylko strona-reklamodawca. Administracja nie gwarantuje możliwości nabycia lub korzystania z określonych towarów lub usług po cenach i/lub na warunkach wskazanych w blokach reklamowych (teksty, banery). Administracja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje, w tym wszelkie szkody wynikające z jakichkolwiek relacji z reklamodawcami.

Informacje zamieszczone na Stronie pochodzą z otwartych źródeł (w tym z Internetu). Administracja nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność takich informacji i zgadza się na modyfikację (uzupełnienie) nieprawdziwych informacji na żądanie organizacji (instytucji) lub osoby fizycznej, której interesy dotyczą takie informacje, w przypadku potwierdzenia nieprawdziwości takich informacji.

Wszelkie znaki towarowe, znaki i nazwy towarów, usług i organizacji, prawa do wzorów, prawa autorskie i prawa pokrewne, które są wymienione, używane lub cytowane na stronach Strony należą do ich prawowitych właścicieli, a ich wykorzystanie na Stronie nie daje Użytkownikom prawa do innych celów. O ile nie zaznaczono inaczej, strony tej Strony nie są w żaden sposób powiązane z właścicielami praw autorskich i nikt inny niż właściciel praw autorskich nie może rozporządzać prawami do korzystania z materiałów chronionych prawem autorskim. Użytkownik jest odpowiedzialny za wykorzystanie tych i podobnych materiałów.

Niektóre linki na Stronie prowadzą do zasobów znajdujących się w stronach osób trzecich. Linki te są umieszczane dla wygody użytkowników i nie oznaczają, że Administracja zatwierdza zawartość innych stron. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych zasobów oraz za ich zawartość. 

Administracja zastrzega sobie prawo:

·      Modyfikować Stronę według własnego uznania, edytować lub usuwać Informacje publikowane na Stronie.

·      Usuwanie i zmiana danych i/lub jakichkolwiek materiałów Użytkownika bez wyjaśnienia.

·      W dowolnym momencie jednostronnie wypowiedzieć niniejszą Umowę z Użytkownikiem i anulować jego Konto, zawiesić lub wypowiedzieć prawa tego Użytkownika do korzystania ze wszystkich lub niektórych funkcji Strony.

·      W okresie obowiązywania Umowy, a także nieograniczony okres po jego ustaniu przechowywać i przetwarzać dane, podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym na Stronie internetowej, a także informacji o umieszczeniu przez Użytkownika na Stronie informacji i materiałów; informacje o sieci (IP) adres urządzenia Użytkownika, o zmianie danych rejestracyjnych Użytkownika, a także udostępniać te informacje na żądanie organów prowadzących działalność operacyjno-wyszukiwania, organów prokuratury i śledztwa, organów kontroli państwowej, organów podatkowych, sądów, zgodnie z ustawodawstwem kraju siedziby Użytkownika.

·      Zbierać i przetwarzać dane o środkach technicznych i interakcji technologicznej Użytkownika z Stronem (w tym adres IP, pliki cookies), a także informacje i danych umieszczonych na Stronie przez Użytkownika z własnej inicjatywy w następujących celach:

 

§  tworzenie i korzystanie z baz informacji o Użytkownikach w celu wypełnienia zobowiązań wobec Użytkowników dotyczących korzystania z Strony oraz zapewnienia normalnego funkcjonowania Strony; 

§  oferty towarów i usług, które najlepiej odpowiadają interesom Użytkownika; 

§  optymalizacji zawartości Strony w oparciu o preferencje i 

§  prowadzenie badań statystycznych i innych na podstawie zebranych danych; 

§  wysyłanie do Użytkowników i umieszczanie komunikatów reklamowych i informacyjnych;

§  dostosowania oferty i doświadczenia, w tym reklamy w swoich serwisach lub serwisach osób trzecich;

§  kontrolę ogólnej i indywidualnej aktywności Użytkowników, takiej jak wyszukiwanie słów kluczowych, aktywność na stronach i linkach, a także zarządzanie ruchem na Stronie;

§  promocja Strony w wyszukiwarkach;

§  komunikacja z Użytkownikiem, w tym przesyłanie powiadomień, próśb i informacji dotyczących funkcjonowania i korzystania Strony; 

§  zapewnienie Użytkownikowi wsparcia klienta i wsparcia technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem Strony. 

·      Żądać od Użytkownika wszelkich informacji, które według uznania Administracji będą niezbędne i wystarczające do zidentyfikowania takiego Użytkownika i pozwolą wykluczyć naruszenie obowiązujących przepisów.

·      Dokonywanie zmian w niniejszej Umowie jednostronnie bez wyraźnego powiadamiania Użytkowników o tych zmianach. Nowa wersja Umowy wchodzi w życie z chwilą jej umieszczenia na Stronie.

Administracja podejmuje technicznie dostępne środki w celu zapewnienia ochrony danych osobowych i innych informacji Użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem do nich, zniszczeniem, modyfikacją i rozpowszechnianiem, a także przed innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich. Wyjątkiem są Informacje niezależnie publikowane przez Użytkownika w domenie publicznej na Stronie.

Odmowa odpowiedzialności

   Możemy obciążyć sprzedającego niewielką prowizją, jeśli zdecydujesz się dokonać zakupu za pośrednictwem jednego z naszych linków. Nic Cię to nie kosztuje. Dziękuję, jeśli tak, naprawdę to doceniamy!

  Am-buider.com jest członkiem Alphabet Inc., Amazon Services LLC Affiliate Programs, reklamowego programu partnerskiego, którego celem jest zapewnienie stronom środków do zarabiania opłat reklamowych za pośrednictwem reklam i linków do Amazon.com. Amazon i logo Amazon są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej spółek zależnych.

  Am-buider.com jest członkiem Amazon EU Associates Program, programu reklam afiliacyjnych, którego celem jest zapewnienie stronom internetowym środków do zarabiania opłat reklamowych za pośrednictwem reklam i linków do Amazon.

  Jako partner Alphabet Inc. i Amazon zarabiamy na odpowiednich zakupach i reklamach.

Administracja nie odpowiada za możliwe przerwy w funkcjonowaniu Strony, brak dostępu do niej i inne możliwe problemy techniczne w działaniu Strony.

Nieznajomość Umowy nie zwalnia Użytkownika z odpowiedzialności za naruszenie Umowy, a także stanowi naruszenie warunków korzystania Strony oraz okoliczność obciążającą.

Jeśli Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z warunków niniejszej Umowy lub z Umową jako całością, Użytkownik musi zaprzestać korzystania Strony.